VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Všeobecné smluvní podmínky k prodeji fotografických obrazů, fotografií, licencovaných fotografií
či obdobných produktů, jejichž základem jsou autorské fotografie

Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“ nebo „všeobecné smluvní podmínky“) upravují vztahy mezi Daniel Řeřicha, Vinohrady 508/11, 41741 Krupka, Česká republika, IČ: 88698441 – podnikatel je zapsán v Živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) a jeho zákazníky (dále jen „kupující“) v oblasti prodeje fotografických obrazů, fotografií, licencovaných fotografií či obdobných produktů, jejich základem jsou autorské fotografie prodávajícího (dále jen „zboží“), které jsou součástí www.danielrericha.cz  (dále jen „internetové stránky“).

1.Všeobecné ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy a to konkrétně Závazné objednávky uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Daniel Řeřicha, Vinohrady 508/11, 41741 Krupka, Česká republika, IČ: 88698441 – podnikatel je zapsán v Živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) a kupujícím, které jsou předmětem koupě a prodej zboží (především fotografických obrazů, fotografií, licencovaných fotografií či obdobných produktů, jejich základem jsou autorské fotografie prodávajícího), které jsou součástí internetové stránky.

1.2. Smluvní strany se dohodli, že kupující nákupem zboží bezvýhradně vyjadřuje svůj souhlas s tím, že tyto všeobecné smluvní podmínky a reklamační řád se budou vztahovat na všechny vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v souvislosti s nákupem zboží (dále jen „závazná objednávka“) a zároveň i na všechny další vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím.
1.3. Zvláštní ujednání obsažené v závazné objednávce uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím mají přednost před těmito všeobecnými smluvními podmínkami.

Kontaktní údaje prodávajícího:
e-mail: daniel.rericha@seznam.cz
telefon: +420725279947  v čase od 09:00 do 16:00, prosíme kupujících, aby prioritně používali emailovou komunikaci, vyvinu maximální snahu odpovědět na Vaše otázky co nejdříve.

2. Způsob uzavření závazné objednávky

2.1. Závazná objednávka je uzavřená nákupem zboží ve smyslu tohoto bodu těchto VSP. Nabídka zboží s těmito VSP, reklamačním řádem a dalšími informacemi uvedenými na stránkách a v e-mailové komunikaci, se pokládá za návrh smlouvy ze strany prodávajícího pro kupujícího. K přijetí tohoto návrhu a tedy k uzavření závazné objednávky mezi kupujícím a prodávajícím dojde akceptací – přijetím tohoto návrhu ze strany kupujícího a současně splněním těchto podmínek:
a) kupující si zvolí jeden nebo více kusů zboží,
b) kupující potvrdí seznámení a bezvýhradní souhlas s těmito VSP a reklamačním řádem,
c) kupující potvrdí podrobnou specifikaci objednaného zboží a to formou vyplněné závazné objednávky zboží nebo popřípadě v rámci e-mailové komunikace.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen:
a) dodat na základě závazné objednávky nebo popřípadě na základě e-mailové komunikace kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit jej k přepravě způsobem potřebným k jeho ochraně při přepravě
b) zaručit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR
3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující je povinen:
a) převzít zakoupené nebo objednané zboží
b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží
c) potvrdit převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby (při osobním předání)
d) dodržovat pokyny k užívání zakoupeného zboží, jakmile kupující poruší pokyny k užívání a údržbě zakoupeného zboží (např.: umístění do nevhodného prostředí, nevhodné ošetřování), případná pozdější reklamace může být z těchto důvodů ze strany prodávajícího odmítnuta.

4.2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místu dohodnutým smluvními stranami v závazné objednávce nebo popřípadě na základě e-mailové komunikace do 14 pracovních dnů od data, kdy prodávající obdrží od kupující stanovenou zálohu na dodání zboží.

4.3. Kupující má právo na ochranu svých údajů, a to nejen osobních, ale především na maximální zabezpečení a ochranu údajů, které poskytne prodávajícímu za účelem zaplacení kupní ceny (prostřednictvím bankovního převodu).

Nákupní podmínky
Na mých webových stránkách, nebo v závazné objednávce nebo popřípadě v e-mailové komunikaci, jsou uvedeny podrobné informace o podstatných charakteristikách předmětu smlouvy, o ceně zahrnující daň z přidané hodnoty a další jiné povinné náklady, cenu přepravy za doručení nákupu k Vám domů nebo jiných podmínkách plnění.

5. Dodací a platební podmínky

5.1. Prodávající nabízí zboží, jehož cena a popis je uveden na webových stránkách nebo v závazné objednávce zboží nebo popřípadě v e-mailové komunikaci týkající se objednání zboží.

5.2. Prodávající je povinen postupovat ve smyslu závazné objednávky nebo popřípadě dle e-mailové komunikace a dodat zboží kupujícímu v dohodnutém termínu.

5.3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedené v kupní smlouvě. V případě, je doručení zboží neúspěšné, potom se pokládá toto nedoručení jako odstoupení od smlouvy a to konkrétně závazné objednávky ze strany kupujícího. V případě, že prodávající po uzavření závazné objednávky, avšak před doručením zboží kupujícímu, zjistí, že není schopen zboží doručit v dohodnutém termínu, kvalitě nebo množství, je povinen to bezodkladně oznámit kupujícímu a navrhnout mu jiné vhodné řešení. Pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou, obě strany mají právo od smlouvy odstoupit.

5.4. Místem dodaní zboží je místo uvedené v závazné objednávce nebo popřípadě v e-mailové komunikaci, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5.5. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal hned po doručení, zda nejeví známky poškození, zda se nejedná o jiné zboží nebo zda výrobek nemá jakoukoliv vadu, kterou je možno okamžitě zjistit (dále jen jako „zjevné vady“). V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal výrobku je mechanicky poškozený nebo že dodaný výrobek vykazuje jiné zjevné vady, je kupující povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží.
V případě zjištění poškození zboží je kupující povinen vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu bude tato skutečnost brána jako podnět k reklamaci dle reklamačního řádu a těchto všeobecných obchodních podmínek.

5.6. Kupující je oprávněný v případě nedodání zboží prodávajícím v lhůtě uvedené v těchto VSP, odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu na zboží bezodkladně, nejpozději však v lhůtě 30 dnů od doručení o odstoupení od kupní smlouvy.

6. Kupní cena

6.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dojednanou v závazné objednávce nebo popřípadě v e-mailové komunikaci (dále jen kupní cena). Kupní cena se skládá z těchto jednotlivých položek:
a) z ceny nakoupeného zboží
b) z nákladů na doručení zboží kupujícímu
c) z různých slev a speciálních nabídek
Cena uvedená v závazné objednávce nebo popřípadě v e-mailové komunikaci je konečná včetně všech daní, poplatků, případně jakýchkoliv jiných nákladů (balné).

6.2. Kupující je povinen uhradit kupní cenu (zálohu i doplatek):
a) bankovním převodem na účet prodávajícího.
b) dobírkou, kupující uhradí kupní cenu dopravci při převzetí zakoupeného zboží, dopravce přijatou kupní cenu poukáže na bankovní účet prodávajícímu.

7. Odstoupení od závazné objednávky

7.1. Kupující je oprávněn odstoupit od závazné objednávky (nebo popřípadě výsledku e-mailové komunikace) do 14 dnů od dne převzetí zboží bez udání důvodu. Kupujícímu doporučujeme, aby vždy současně se zasláním zboží oznámil prodávajícímu, zda se jedná o odstoupení ze smlouvy nebo reklamaci. Odstoupením kupujícího od závazné objednávky (nebo popřípadě výsledku e-mailové komunikace) se závazná objednávka (nebo popřípadě výsledek e-mailové komunikace) od začátku ruší. Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak (např. výměna zboží).

7.2. Vrácení zboží (odstoupení od závazné objednávky nebo popřípadě výsledku e-mailové komunikace) nebude akceptované v případech, pokud:
a) zboží nebude vráceno celé
b) zboží bude vykazovat znaky poškození, znečištění
c) hodnota zboží a jeho další prodej bude jiným způsobem znemožněný.

7.3. Kupující je povinen zajistit přepravu vráceného zboží na adresu prodávajícího na své náklady. Pokud kupující zašle prodávajícímu zakoupené zboží na dobírku, prodávající odmítne dobírku převzít a reklamace nebo odstoupení od smlouvy nenastane. Kupující kromě tohoto nenese žádné jiné náklady.

7.4. Reklamace se řídí reklamačním řádem, který vychází ze zákona č.40/1964 Sb., z občanského zákoníku.

V Krupce dne 23. března 2020

Daniel Řeřicha

Všeobecné smluvní podmínky k prodeji a pořádání fotografických
workshopů a fotografických kurzů

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“ nebo „všeobecné smluvní podmínky“) upravují vztahy mezi Daniel Řeřicha, Vinohrady 508/11, 41741 Krupka, Česká republika, IČ: 88698441 – podnikatel je zapsán v Živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“ nebo také „pořadatel“) a jeho zákazníky (dále jen „kupující“ nebo také „zákazník“ nebo také „účastník“) v oblasti pořádání a prodeje fotografických workshopů a fotografických kurzů, které jsou součástí www.danielrericha.cz  (dále jen „internetové stránky“).

1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro fotografické workshopy a fotografické kurzy, jejichž pořadatelem je Daniel Řeřicha, Vinohrady 508/11, 41741 Krupka, Česká republika, IČ: 88698441 – podnikatel je zapsán v Živnostenském rejstříku.

2. Daniel Řeřicha jako pořadatel prodává fotografické workshopy a fotografické kurzy na základě Závazné objednávky na fotografický workshop nebo Závazné objednávky na fotografický kurz v písemné formě, která obsahuje všechny stanovené náležitosti pro písemné potvrzení fotografického workshopu a fotografického kurzu.

3. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) jsou nedílnou součástí  Závazné objednávky na fotografický workshop nebo Závazné objednávky na fotografický kurz uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím (Daniel Řeřicha, IČ: 88698441).

Kontaktní údaje prodávajícího:
e-mail: daniel.rericha@seznam.cz
telefon: +420725279947  v čase od 09:00 do 16:00, prosíme kupujících, aby prioritně používali emailovou komunikaci, vyvinu maximální snahu odpovědět na Vaše otázky co nejdříve.

Článek I – ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

Účastníky smluvního vztahu jsou:
a) prodávající – Daniel Řeřicha IČ: 88698441 a 
b) kupující – účastník fotografického kurzu, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen „zákazník“).

Článek II – PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:
a) fotografických workshopů (dále jen „workshop“),
b) fotografických kurzů (dále jen „kurz“).

Článek III – VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU A OBSAH SMLOUVY

1. V případě workshopu nebo kurzu vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a prodávajícím uzavřením Závazné objednávky na fotografický workshop (dále jen „Závazná objednávka na workshop“) nebo Závazné objednávky na fotografický kurz (dále jen „Závazná objednávka na kurz“).

2. Ubytování, které může být zmíněno v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz pořádaný prodávajícím, není součástí  poskytovaných služeb ze strany prodávajícího a zákazník si ubytování zajišťuje sám, bez účasti prodávajícího.

3. Délka workshopu nebo kurzu je uvedena v  Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz. Začátek a konec workshopu nebo kurzu je stanoven datem a hodinou uvedenou  v  Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz.

Článek IV – CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zákazník je povinen uhradit cenu workshopu nebo kurzu před jeho zahájením a to v termínech, které jsou stanoveny v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz. Za zaplacení ceny workshopu nebo kurzu se považuje den připsání platby na účet prodávajícího (tedy konkrétně na bankovní účet Daniel Řeřicha IČ: 88698441).

2. Výše zálohy, výše doplatku a časový rozvrh plateb je stanoven vždy Závaznou objednávkou na workshop nebo Závaznou objednávkou na kurz, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak (písemně).

3. Prodávající, tedy konkrétně tedy konkrétně Daniel Řeřicha IČ: 88698441 není plátce DPH.

Článek V – PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

1. K základním právům zákazníka patří zejména:

a) právo na řádné poskytnutí sjednané a zaplacené služby,
b) právo vyžadovat od prodávajícího informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají sjednané a zaplacené služby,
c) právo být seznámen s případnými změnami sjednané služby,
d) právo na ochranu osobních dat, které jsou obsahem Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz, příp. dalších dokumentů před nepovolanými osobami,
e) právo na doručení dalších podrobných a pro zákazníka důležitých údajů o všech skutečnostech, které jsou prodávajícímu známy, pokud nejsou uvedeny již v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz nebo na webových stránkách www.danielrericha.cz, zpravidla na emailovou adresu uvedenou v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz, a pokud není uvedena, doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz.
f) právo postoupit Závaznou objednávku na workshop nebo Závaznou objednávku na kurz na třetí osobu, splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na workshopu nebo kurzu, a písemně prodávajícímu oznámit, že se místo něho workshopu nebo kurzu zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení.

2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:

a) poskytnout prodávajícímu součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služby, především pravdivě a úplně uvádět prodávajícímu požadované údaje v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz vč. jakýchkoliv změn takových údajů,
b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilé osoby a souhlas zákonných zástupců u osob mladších 15 let s doprovodem třetí osobou, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
c) předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že zákazník starší 15 let a mladší 18 let hodlá uzavřít  Závaznou objednávku  na workshop nebo Závaznou objednávku na kurz,
d) převzít od prodávajícího doklady potřebné pro čerpání služby a dostavit se ve stanoveném čase na místo konání workshopu nebo kurzu,
e) u zahraničních workshopů nebo kurzů mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí, kde workshop nebo fotografický kurz probíhá (včetně tranzitních zemí),
f) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny zdravotnickými předpisy a mít příslušná lékařská potvrzení.
g) řídit se pokyny organizátora workshopu nebo kurzu, dodržovat stanovený program workshopu nebo kurzu, dodržovat předpisy platné v zemi, kde workshop nebo kurz probíhá, vč. předpisů případných dopravců a ubytovatelů (od kterých popřípadě zákazník individuálně čerpá jejich služby),
h) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků prodávajícího a uhradit případnou škodu, kterou způsobil,
i) zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zákazníků prodávajícího.

Článek VI – POVINNOSTI A PRÁVA PRODÁVAJÍCÍHO

1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku V se vztahují odpovídající povinnosti a práva prodávajícího.

2. Prodávající je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech týkajících se sjednané služby, tedy workshopu nebo kurzu, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou prodávajícímu známy.

3. Prodávající není cestovní kanceláří ani cestovní agenturou.

4. Prodávající poskytuje zákazníkovi pouze jednu službu a to vedení při fotografování během celého workshopu nebo kurzu. Další případné související služby, jako může být doprava, ubytování, strava nebo pojištění si zajišťuje v plném rozsahu zákazník samostatně (individuálně). Tyto další případné služby nejsou součástí workshopu nebo kurzu a nejsou proto ani součástí ceny workshopu nebo kurzu.

Článek VII – ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÉ SLUŽBY

1. Zrušení dohodnuté služby ze strany prodávajícího.
Prodávající je oprávněn zrušit workshop nebo fotografický kurz.
a) Jestliže nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků (v tomto případě 4 osob, pokud není v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz stanoveno jinak), jehož dosažením bylo podmíněno konání workshopu nebo kurzu v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz, je prodávající oprávněn workshop nebo kurz zrušit. Prodávající je v tomto případě povinen oznámit zákazníkovi zrušení workshopu nebo kurzu písemně (zpravidla na emailovou adresu uvedenou v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz, a pokud není uvedena, doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz, ve výjimečném případě též formou SMS zprávy na telefonní číslo uvedené v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz) a to ve lhůtě nejpozději 24 hodin před termínem zahájení workshopu nebo kurzu.

b) Jestliže prodávající workshop nebo kurz zruší z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, má zákazník právo požadovat, aby mu prodávající na základě nové Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz poskytl jiný workshop nebo kurz odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, může-li prodávající takový workshop nebo kurz nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz, je prodávajícího (tedy konkrétně Daniel Řeřicha, IČ: 88698441) povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 30-ti dnů) vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny workshopu nebo kurzu podle zrušené Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz, aniž by byl zákazník povinen platit prodávajícímu odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz, platby uskutečněné na základě původní  Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz se považují za platby podle nové Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz. Je-li cena nového workshopu nebo fotografického kurzu nižší než již uskutečněné platby, je prodávající  povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 30-ti dnů) vrátit. Zákazníkovi v tomto případě nepřísluší žádná další finanční ani jiná kompenzace či náhrada.

2. Zrušení dohodnuté služby ze strany zákazníka.

Zákazník je oprávněn odstoupit od účasti na workshopu nebo kurzu před jeho zahájením.
a) bez uvedení důvodu,
b) jestliže nedojde k uzavření nové Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz dle ustanovení článku VII odst. 1, písm. b),
c) z důvodů porušení povinností prodávajícího, vyplývajících ze Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz.
Písemné oznámení o odstoupení od Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz, zákazník doručí prodávajícímu. V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu a dále pak název a termín workshopu nebo kurzu.

Článek VIII –STORNO POPLATKY

1. Storno poplatky v případě zrušení účasti na workshopu nebo kurzu ze strany prodávajícího:
a) Prodávající (tedy konkrétně Daniel Řeřicha, IČ: 88698441) vrátí zákazníkovi 100% zákazníkem uhrazených finančních prostředků, které od něho obdržel na úhradu ceny workshopu nebo kurzu podle zrušené Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz.
b) Zákazníkovi v tomto případě nepřísluší žádná další finanční ani jiná kompenzace či náhrada (např. za dopravu, ubytování, pojištění apod.).

2. Storno poplatky v případě zrušení účasti na workshopu nebo kurzu ze strany zákazníka:

a) Zrušení účasti na workshopu nebo kurzu 90 a více dnů před zahájením workshopu nebo kurzu, vrátí prodávající (tedy konkrétně Daniel Řeřicha, IČ: 88698441), na zákazníkem stanovený účet, 100% zákazníkem uhrazených finančních prostředků, které od něho prodávající do té doby (tedy do data zrušení workshopu nebo kurzu) obdržel na úhradu ceny workshopu nebo kurzu podle zrušené Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz.
b) Zrušení účasti na workshopu nebo fotografickém kurzu 31 až 89 dnů před zahájením workshopu nebo kurzu, vrátí prodávající (tedy konkrétně Daniel Řeřicha, IČ: 88698441), na zákazníkem stanovený účet, 50% zákazníkem uhrazených finančních prostředků, které od něho prodávající do té doby (tedy do data zrušení workshopu nebo kurzu) obdržel na úhradu ceny workshopu nebo kurzu podle zrušené Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz.
c) Zrušení účasti na workshopu nebo fotografickém kurzu 30 dnů a méně před zahájením workshopu nebo kurzu, nebo nenastoupí-li zákazník na workshop nebo kurz bez předchozího odstoupení od smlouvy či nemůže-li pokračovat ve workshopu nebo kurzu, vrátí prodávající (tedy konkrétně Daniel Řeřicha, IČ: 88698441) na zákazníkem stanovený účet 0% zákazníkem uhrazených finančních prostředků, které od něho prodávající obdržel na úhradu ceny workshopu nebo kurzu podle zrušené Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz.

Článek IX – REKLAMACE

1. V případě vady poskytnuté služby v podobě workshopu nebo kurzu, který byl sjednán Závaznou objednávkou na workshop nebo Závaznou objednávkou na kurz s prodávajícím, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci.

2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady poskytnuté služby v podobě workshopu nebo kurzu, který byl sjednán Závaznou objednávkou na workshop nebo Závaznou objednávkou na kurz s prodávajícím (reklamace), musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně.

3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu takové vady dozví, nejlépe již přímo v místě poskytované služby přímo prodávajícího (tedy konkrétně Daniel Řeřicha, IČ: 88698441), aby mohla být zjednána náprava. Uplatnění reklamace může zákazník provést v jakékoliv formě s uvedením data, předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. Prodávající je povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace.

4. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace.

5. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu prodávajícího (vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo z části nevyužije objednanou, zaplacenou a prodávajícím zabezpečenou službu, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny ani na slevu z ceny workshopu nebo kurzu.

Článek X – POJIŠTĚNÍ

1. Součástí workshopu nebo kurzu prodávajícího není pojištění zákazníka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

2. Součástí workshopu nebo kurzu prodávajícího není ani žádné další pojištění (např. úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti,…).

3. Prodávající (tedy konkrétně Daniel Řeřicha, IČ: 88698441) od začátku až do konce workshopu nebo kurzu (včetně cesty na workshop nebo kurz a cesty zpět z workshopu nebo kurzu), nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody způsobené chováním zákazníka, za případná zranění či smrt zákazníka a za protiprávní jednání zákazníka. Zákazníkovi ani nikomu dalšímu, v případě takové události /zranění, smrt, škoda, protiprávní jednání/ nepřísluší žádná kompenzace, odškodnění či náhrada škody ze strany prodávajícího (tedy konkrétně Daniel Řeřicha, IČ: 88698441).

4. Zákazník je srozuměn s tím, že nesjednáním příslušného pojištění či připojištění přebírá plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s jeho jednáním a chováním během workshopu nebo kurzu.

5. Zákazník je srozuměn s náročností workshopu nebo fotografického kurzu (viz. příloha č.1 Závazné objednávky na workshop nebo příloha č.1 Závazné objednávky na kurz či v popisu workshopu nebo kurzu na webových stránkách www.danielrericha.cz), který může probíhat i v těžkém terénu, za zhoršených (až extrémních) povětrnostních podmínek (déšť, mráz, sníh, námraza, vichřice,…)  a za svou bezpečnost si po celou dobu workshopu nebo kurzu ručí v plném rozsahu sám (bez ohledu jakou činnost v průběhu workshopu nebo kurzu bude vykonávat a na jakém místě).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Podpisem Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz také zákazník prohlašuje, že se seznámil s těmito VSP, že těmto VSP v plném rozsahu porozuměl, že k VSP nemá žádných námitek a že mu nejsou známa žádná omezení ať zdravotní či jiná, která by mu bránila se sjednaného workshopu nebo kurzu zúčastnit popřípadě, která by vyžadovala v průběhu workshopu nebo kurzu zvláštní péči či na které by měl prodávajícího upozornit a případně zvážit či prodiskutovat účast na vybraném workshopu nebo kurzu vzhledem k jeho případné náročnosti.

2. Zákazník je povinen dodržovat celní předpisy jednotlivých navštívených zemí (zvláště množství převážených potravin a alkoholu). Za jejich nedodržení nenese prodávající odpovědnost.

3. Tyto VSP nabývají účinnosti dnem 23.03.2020. Těmito VSP se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabití jejich účinnosti.

V Krupce dne 23. března 2020

Daniel Řeřicha