OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Vaše osobní údaje jsou u mě v bezpečí.

Daniel Řeřicha, IČ: 886 98 441, Vinohrady 508/11, 41741 Krupka – podnikatel je zapsán v Živnostenském rejstříku, jakožto prodejce fotografických obrazů, fotografií, licencovaných fotografií, obdobných produktů, jejichž základem jsou autorské fotografie Daniela Řeřichy a pořadatel fotografických workshopů a fotografických kurzu Daniela Řeřichy, tedy současně jakožto správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.danielrericha.cz („webové stránky“) a popřípadě i jako zákazníka – kupujícího fotografický obraz, fotografii, licencovanou fotografii či obdobný produkt, jehož základem jsou autorské fotografie Daniela Řeřichy a nebo i jako zákazníka – účastníka fotografického workshopu nebo fotografického kurzu Daniela Řeřichy, informuji o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. Tyto zásady doplňují VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY.

Velmi si vážím Vaší důvěry a kladu zásadní důraz na ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracování, které probíhá výlučně v souladu s platnými právními předpisy, upravujícími ochranu osobních údajů.

Dále se v textu dozvíte zejména:

 • Jaké Vaše osobní údaje budu zpracovávat
 • Za jakými účely a jakým způsobem budu Vaše osobní údaje zpracovávat
 • Komu mohou být Vaše osobní údaje předány
 • Po jakou dobu budu Vaše osobní údaje zpracovávat
 • Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na mě kdykoliv obrátit na e-mailové adrese daniel.rericha@seznam.cz

1. ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Kontakt:     

Když mě kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění nebo poskytnutí určitých údajů o Vás. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. Vaše příjmení a jméno
 2. Telefonní číslo
 3. E-mailová adresa

Údaje, které mi poskytujete, používám k tomu, abych Vás kontaktoval zpět za účelem vyřízení Vaší objednávky a nebo Vám poskytl  informace, o které jste mě požádali. Poskytnutí osobních údajů pro účely vyřízení Vaší objednávky, odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou mým smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může mít za důsledek nevyřízení Vaší objednávky či neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

1.2 Nákup:

Pro uzavření smlouvy, tedy konkrétně Závazné objednávky fotografického obrazu, fotografie, licencované fotografie či obdobného produktu, jehož základem jsou autorské fotografie Daniela Řeřichy a nebo Závazné objednávky na fotografický workshop nebo Závazné objednávky na fotografický kurz, potřebuji Vaše osobní údaje. Těmito osobními údaji jsou:

 1. Vaše příjmení a jméno
 2. Adresa bydliště
 3. Datum narození
 4. E-mailová adresa
 5. Telefonní číslo
 6. Příp. IČ, DIČ
 7. Bankovní spojení

Bankovní spojení je osobní údaj, který od Vás přímo nepožaduji, ale dozvím se jej v okamžiku, kdy provedete úhradu fotografického obrazu, fotografie, licencované fotografie, obdobného produktu, jehož základem jsou autorské fotografie Daniela Řeřichy, fotografického workshopu nebo fotografického kurzu, dle pokynů Závazné objednávky fotografického obrazu, fotografie, licencované fotografie či obdobného produktu, jehož základem jsou autorské fotografie Daniela Řeřichy nebo dle pokynů v Závazné objednávce na fotografický workshop nebo Závazné objednávce na fotografický kurz.

Poskytnutí osobních údajů pro účely uzavření smlouvy, tedy konkrétně Závazné objednávky fotografického obrazu, fotografie, licencované fotografie či obdobného produktu, jehož základem jsou autorské fotografie Daniela Řeřichy a nebo Závazné objednávky na fotografický workshop nebo Závazné objednávky na fotografický kurz, jsou mým smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem uzavření a splnění smlouvy, tedy konkrétně Závazné objednávky fotografického obrazu, fotografie, licencované fotografie či obdobného produktu, jehož základem jsou autorské fotografie Daniela Řeřichy a nebo Závazné objednávky na fotografický workshop či Závazné objednávky na fotografický kurz.   

1.3 Obchodní sdělení

Jestliže si u mě zakoupíte fotografický obraz, fotografii, licencovanou fotografii či obdobný produkt, jehož základem jsou autorské fotografie Daniela Řeřichy a nebo fotografický workshop či fotografický kurz, Vaše jméno, příjmení a  e-mailovou adresu, můžu vedle toho využít k tomu, abych Vám zasílal obchodní sdělení, tj. abych Vás informoval o dalších mých novinkách (v kategorii fotografických obrazů, fotografií, licencovaných fotografiích či obdobných produktů, jejichž základem jsou autorské fotografie, fotografických workshopech a fotografických kurzech), které by Vás, podle mého názoru, mohly zajímat.

1.4 Cookies

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používám na těchto webových stránkách cookies soubory.

Cookies soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Usnadňují používání internetu tím, že ukládají informace o prohlížení.

Díky souborům cookies může uživatel na webech zůstat přihlášený (pokud to web umožňuje), weby si zapamatují jeho předvolby a budou mu moci poskytovat obsah relevantní pro místo, kde se nachází.

Existují dva typy souborů cookies:

 • Soubory cookies první strany jsou vytvářeny navštíveným webem. Web je uveden na adresním řádku.
 • Soubory cookies třetích stran jsou vytvářeny ostatními weby. Tyto weby na navštívené stránce vlastní nějaký obsah, např. reklamy nebo obrázky.

Cookies soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

Více informací o souborech cookies můžete nalézt na následujících odkazech: aboutcookies.orgwww.youronlinechoices.eu nebo google.com

Pokud si uživatel nepřeje, aby web na jeho počítači ukládal soubory cookies, může je zablokovat. Ale při zablokování souborů cookies se některé stránky nemusí zobrazovat správně nebo web odešle zprávu, že k jeho zobrazení je nutno mít povolené soubory cookies.

V případě, že uživatel webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookies souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Na následujících odkazech získáte bližší informace o tom, jak spravovat nastavení cookies či deaktivovat cookies v nejčastěji používaných webových prohlížečích:

Návod na vypnutí a odstranění cookies v ostatních prohlížečích naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na tvůrce prohlížeče.

1.5 Google Analytics

K analýze webových stránek www.danielrericha.cz pomocí cookies souborů používáme službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookies souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze.

Google nebude přenesená data, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Sběru cookies souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše.

Více o ochraně soukromí Google Analytics: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy

Pokud chcete zamezit, abychom ve Vašem případě mohli používat službu Google Analytics, využijte prosím možnosti opt-out. Nastavení preferencí pro cílení reklamy a remarketing najdete v Google ad settings.

2. KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Vaše osobní údaje budu jako správce zpracovávat pouze já.  Pro zajištění konkrétních činností, které nejsem schopen zajistit vlastními silami (hostingové, webové, serverové nebo IT služby) využívám aplikací a služeb třetích stran. Tito poskytovatelé jsou však pečlivě vybíráni  a jsou v souladu s GDPR*.

3. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1
Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z konkrétní Závazné objednávky fotografického obrazu, fotografie, licencované fotografe či obdobného produktu, jehož základem jsou autorské fotografie Daniela Řeřichy a nebo „Závazné objednávky na fotografický workshop“ a „Závazné objednávky na fotografický kurz“, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákony v oblasti daní.

3.2
Zpracování Vašich osobních údajů dle bodu 1.3, za účelem zasílání obchodních sdělení, můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí zasílání dalších sdělení odmítnout zasláním e-mailu s příslušnou žádostí na daniel.rericha@seznam.cz

4. VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k mnou prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům
 2. právo na opravu
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 4. právo na omezení zpracování údajů
 5. právo na přenositelnost
 6. právo vznést námitku proti zpracování
 7. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že mě kontaktujete na e-mailové adrese daniel.rericha@seznam.cz  

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

4.1

Právo na přístup znamená, že mě kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsem osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžu požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

4.2
Právo na opravu znamená, že mě kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

4.3

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) znamená, že musím vymazat Vaše osobní údaje pokud:

 1. již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 2. zpracování je protiprávní,
 3. vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné
 4. důvody pro zpracování,
 5. mi to ukládá zákonná povinnost.

4.4
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřeším jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musím omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto mohu mít pouze uloženy a případně je mohu použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

4.5
Právo na přenositelnost znamená Vaše právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste mi poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bych tomu bránil, a to v případě, že se jedná o zpracování Vašich údajů na základě Vašeho souhlasu, který jste mi udělil/a, nebo na základě plnění smlouvy a jedná-li se o zpracování, které provádím automatizovaně.

4.6
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracovávám pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (GDPR) jsou účinné od 23.03.2020.

*   GDPR se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Krupce dne 23. března 2020

Daniel Řeřicha